Kurs internetowy "Wychowanie to podstawa"

Kurs „Wychowanie to podstawa” wykorzystuje nasze najlepsze doświadczenia z prowadzonych wcześniej kursów i programów dla nauczycieli. Jest adresowany do nauczycielek i nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych, będących wychowawcami klas. Poruszane są w nim ważne aspekty pracy wychowawczej służące uczeniu się w szkole.  Osoby uczestniczące skorzystają ze swoich dotychczasowych doświadczeń, zainspirują się użytecznymi praktykami, nabędą nowe umiejętności. Udział w kursie jest bezpłatny

Zagadnienia poruszane w kursie:

  • rola, kompetencje, wyzwania i rozwój wychowawcy klasy; 
  • wspieranie uczennic i uczniów w ich rozwoju, w budowaniu osobistego systemu wartości i postaw;
  • budowanie relacji i wzmacnianie procesów grupowych w klasie;
  • włączanie uczennic i uczniów do współdecydowania w klasowej i szkolnej wspólnocie;
  • uwrażliwianie uczennic i uczniów na glokalne i globalne problemy i wyzwania.  

Kurs składa się z pięciu modułów
Każdy moduł zbudowany jest według paradygmatu: inspiracja – doświadczenie – refleksja o doświadczeniu. 

Inspiracją są treści modułu i publikowane materiały. W module proponowane są zadania do wyboru. Osoba uczestnicząca w kursie wybiera zadanie do realizacji, planuje jego wykonanie, a następnie podejmuje działanie w swojej pracy z uczniami. Po tym doświadczeniu podejmuje odnoszącą się do niego refleksję.
Uczestnikowi kursu towarzyszy mentor, który wspiera go w realizacji zadań i w refleksji.
 

Moduł

Data trwania modułu

Czas trwania modułu

0 moduł - Uczestnicy i platforma e-learningowa.

 

15.11.20-21.11.20

7 dni

I moduł – JA WYCHOWAWCA - moja rola, moje kompetencje, moje wyzwania i mój rozwój.

22.11.20-19.12.20

4 tygodnie

II moduł – JA WYCHOWAWCA wspieram ucznia i uczennicę w jego/jej rozwoju  i budowaniu osobistego systemu wartości i postaw.

20.12.20-30.01.21

6 tygodni (święta)

III moduł – JA WYCHOWAWCA buduję relacje i wzmacniam procesy grupowe w klasie.

31.01.21-06.03.21

5 tygodni (ferie)

IV moduł – JA WYCHOWAWCA włączam uczniów i uczennice we współdecydowanie w klasowej i szkolnej wspólnocie.

07.03.21-10.04.21

5 tygodni (święta)

V moduł - JA WYCHOWAWCA uwrażliwiam uczniów i uczennice na problemy i wyzwania lokalne i globalne oraz angażuję do stawiania im czoła.

11.04.21-15.05.21

5 tygodni (wolne dni)

Ewaluacja kursu

 

do 23 maja 2021

 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 8.11.2020 pod linkiem: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/kurs-internetowy-wychowanie-podstawa

Program wsparcia “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii z funduszy EOG w ramach Programu Edukacja. Celem projektu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.