Opis Projektu

 

Zapraszamy do nowej edycji programu w 2020 roku. Zapisy od 27 stycznia!

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

Dlaczego Szkoła Tolerancji?

Coraz częściej docierają do nas informacje o aktach nietolerancji a nawet przemocy wobec osób innych narodowości, wyznań, poglądów politycznych. Czasami są to hasła wypisane na murach, czy stadionowe zawołanie „Polska dla Polaków”, zdarzają się jednak także sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób dyskryminowanych. Jak możemy przeciwdziałać tym zjawiskom? Kto jest za nie odpowiedzialny? Jak budować społeczeństwo oparte na szacunku wobec każdego obywatela i każdej obywatelki?

Edukacja to najskuteczniejszy sposób zapobiegania nietolerancji. Nikt nie rodzi się z uprzedzeniami. Małe dzieci są ufne i nie oceniają po pozorach. Z czasem to się zmienia, na co wpływ mają różne czynniki, m.in. środowisko, w którym wzrasta młody człowiek, opinie zasłyszane od dorosłych, rówieśników, czy z mediów. Pojawiają się wtedy trudne pytania i wątpliwości. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest pomaganie dzieciom i młodzieży w przystosowaniu się do życia w różnorodnym społeczeństwie, nauczenie ich akceptacji i otwartości na Innego.

To wyzwanie, które stoi także przed polską szkołą. Problematyka związana z różnorodnością co prawda znalazła się w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jednak jak wynika z raportu z badań „Wielka nieobecna” (red. Marta Abramowicz, Warszawa 2011 r.) w podręcznikach np. wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii pojawia się bardzo mało informacji na temat powstawania mechanizmów dyskryminacji. Młodzi ludzie nie są uczeni jak reagować na przemoc czy akty nietolerancji. Niewiele dowiadują się o osobach dyskryminowanych, nie kształtują odpowiednich kompetencji potrzebnych do życia w wielokulturowym społeczeństwie. Nauczyciele nie otrzymują odpowiednich narzędzi, ćwiczeń, zadań, materiałów, które ułatwiłyby im pracę.

Program Szkoła Tolerancji zainicjowany w 2014 r. przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ma wypełnić tę lukę. W każdej edycji działania skupiają się wokół wybranej przewodniej kategorii czy też idei związanych z poszanowaniem różnorodności, solidarnością oraz równością.

Oferujemy nauczycielom dostęp do rozbudowanej bazy materiałów oraz kontakt z ekspertami zajmującymi się edukacją antydyskryminacyjną, włączającą, równościową i międzykulturową. Dzięki temu pedagodzy mają możliwość wprowadzenia do swojej pracy z młodzieżą tematów związanych z wielokulturowością, walką z uprzedzeniami i stereotypami narodowościowymi, etnicznymi i religijnymi oraz działań integracyjnych.

W programie Szkoła Tolerancji chcemy pobudzić młodzież do refleksji nad tym, czym jest patriotyzm, wspólnota, solidarność, zachęcić i dostarczyć narzędzia do krytycznego myślenia, dostrzegania niepokojących zjawisk, które miały i mają miejsce w naszym kraju oraz do budowania solidarnego społeczeństwa, w którym szanujemy siebie nawzajem pomimo różnic.

Kto z nami współpracuje?

Mentorami oraz autorami materiałów merytorycznych są praktycy – nauczyciele i nauczycielki nagrodzone bądź wyróżnione Nagrodą im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. To nasi liderzy i liderki, którzy wychowują i uczą w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, swoją pracą inspirują do działania i odgrywają ważną rolę w swojej szkole i środowisku lokalnym.

Kontakt:

Łukasz Bertram

e-mail: lukasz.bertram@ceo.org.pl

tel.: 22 659 62 03 wew. 121