Równe/ Różne. Wspieranie równości płci w szkołach

"Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach" to program edukacyjny polegający na dostosowaniu do polskich warunków kulturowych standardu edukacji na rzecz równości płci wypracowanego w ramach programu Erasmus + przez organizacje partnerskie z Wielkiej Brytanii, Włoch i Węgier.
Od 2019 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jednym z dziewięciu europejskich partnerów opracowującym standardy i materiały edukacyjne ulatwiające szkołom wzmacnianie równości chłopaków i dziewczyn od klas 1-3. 

Równość płci to jeden z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, do których respektowania zobowiazane są wszystkie kraje wspólnoty. Państwa europejskie mają podejmować działania dążące do min. zakończenia dyskryminacji i przemocy, zapewnienia kobietom pełnego udziału w procesach decyzyjnych, oraz wprowadzania skutecznego ustawodawstwa promującego równość płci i wzmacniającego pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.

Centrum Edukajci Obywatelskiej chce wspieraćć te procesy na poziomie szkolnym, wychodząc z załozenia, że szkoła stanowi reprezentację świata, w którym funkcjonuje.

W ramach programu powstają nastepujące materiały:

  • standard edukacji na rzecz równości płci
  • test autoewaluacyjny dla nauczycieli i nauczycielek
  • podręcznik ułatwiający wprowadzanie standardu w szkołach
  • podręcznik z materiałami pomocniczymi (filmy, testy, ćwiczenia)
  • kursy dla nauczycieli i nauczycielek, studentów i studentek kierunków nauczycielskich oraz trenerów i trenerek pracujących z grupami.

Program zostanie zakończony w latem 2021 roku warsztatami dla nauczycieli i nauczycielek, które chcą wzmacniać równość płci w szkołach.

Nad materiałami pracują ekspertki ds. równosci płci oraz nauczycielska rada konsultacyjna.