Scenariusze o równości płci

W programie "Równe/Różne. Wspieranie równości płci w szkołach" pracujemy nad materiałami pomagającymi wspierać dziewczyny w szkołach i zapewniać równość płci w edukacji i - co za tym idzie - we wszystkich innych obszarach życia społecznego. Już niedługo pojawi się test autoewaluacyjny, który na razie testujemy z wybraną grupą nauczycieli i nauczycielek, podręcznik poświęcony wprowadzaniu standardu edukacji na rzecz równości płci w szkołach, a także ćwiczenia, filmy i senariusze wspierające nauczycieli i nauczycielki w pracy z tą tematyką w szkole. Z naszych obserwacji wynika, że mimo iż wspieranie równości płci jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju, które kraje europejskie zobowiązały się wypełnić do 2030 roku, tematyka równości jest bardzo rzadko poruszana w polskich szkołach, a ogólna tendencja jest taka, by ignorować różnice płciowe, zamiast wspierać chłopaków i dziewczyny w obszarach w których tego potrzebują.

W Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie "W świat z klasą" powstały ostatnio ciekawe scenariusze lekcji na temat wyrównywania szans edukacyjnych, przeciwdziałania stereotypom i wzmacniania pozycji kobiet.

W oczekiwaniu na nowe materiały, przyjrzyjcie się czterem scenariuszom lekcji, do zrealizowania na etyce, religii czy historii.

1. LALKI DLA DZIEWCZYNEK, SAMOCHODY DLA CHŁOPCÓW? O ROLACH SPOŁECZNYCH, STEREOTYPACH I ICH KONSEKWENCJACH - Paulina Urbaniak

Scenariusz lekcji dotyczy stereotypów związanych z rolami społecznymi kobiet i mężczyzn w różnych częściach świata. Uczniowie i uczennice podejmą refleksję nad konsekwencjami stosowania stereotypów i nierównego traktowania ze względu na płeć, a także zastanowią się, jak mogą im przeciwdziałać w swoim najbliższym otoczeniu i co można robić w tym zakresie w skali globalnej.

2. DZIEŃ KOBIET – TRANSPARENTY ZAMIAST KWIATÓW. RÓWNOŚĆ PŁCI – BLOK 3 ZAJĘĆ - Karolina Kowalewska

Blok trzech zajęć ma być pretekstem do uświadomienia młodzieży, że nierówne traktowanie płci oraz naruszanie praw kobiet dotyczy tak samo krajów globalnego Południa, jak też krajów globalnej Północy. Uczniowie i uczennice zapoznają się z zasięgiem problemu, jego przejawami oraz przykładami działalności kobiet z różnych stron świata na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Będą mieli szansę zastanowić się nad tym, na ile dla nich samych ważna jest równość płci i w jaki sposób mogą przyczynić się do jej osiągania w środowisku lokalnym oraz na skalę globalną.

3. I STWORZYŁ BÓG MĘŻCZYZNĘ I KOBIETĘ - Iwona Pieronek-Tokarz

Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, że nierówność płci nie jest zgodna z zamysłem Boga, ale występuje na świecie, na przykładzie różnic w dostępie do edukacji dla dziewcząt i chłopców. Młodzież poznaje rozmaite przyczyny utrudniające naukę kobietom i dziewczętom mieszkającym w różnych częściach świata. Uczestnicy i uczestniczki zajęć podają przykłady z Pisma Świętego dowodzące, że Jezus traktował kobiety w sposób wyjątkowy (nietradycyjny).

4. GDYBY HISTORIA BYŁA KOBIETĄ... - PROPOZYCJA PROJEKTU - Katarzyna Zabratańska

Podczas omawiania zagadnienia ruchów społecznych na przełomie XIX i XX wieku, w tym kwestii emancypacji kobiet i ruchu feministycznego, możesz zaproponować młodzieży podjęcie tego tematu w ramach projektu edukacyjnego. Zachęć, aby zgodnie z metodologią projektu to uczniowie i uczennice (przy Twoim wsparciu) określili dokładny obszar tematyczny projektu, jego cel oraz etapy realizacji, a także wykonali poszczególne działania oraz zaprezentowali wyniki swojej pracy na szerszym forum. Poniższe propozycje dotyczące kwestii równouprawnienia kobiet oraz ich sytuacji w przeszłości i współcześnie mogą stać się inspiracją dla młodzieży do prowadzenia własnych badań i analizy źródeł.