Spotkanie partnerów programu "Równe/Różne"

Aż dziewięć organizacji z europejskich krajów tworzy konsorcjum pracujace nad standardami i materiałami edukacyjnymi dla szkół podstawowych w obszarze wzmacniania równosci płci w szkołach. Tematyka ta wpisuje się w Cele Zrónoważonego rozwoju ONZ i wspiera realizację celu piątego "Równość płci".


źródło: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

Zadania (zamieszczone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030)

5.1  Zakończyć dyskryminację we wszystkich formach wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie.
5.2  Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku.
5.3  Wyeliminować wszelkie krzywdzące praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa, małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych.
5.4  Docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu przez zapewnienie usług publicznych, infrastruktury, ochrony socjalnej oraz przez promowanie wspólnej odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i  rodzinie, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami.
5.5  Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach w życiu politycznym, ekonomicznym i publicznym oraz równe szanse w pełnieniu funkcji przywódczych.
5.6  Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz korzystanie z praw reprodukcyjnych, zgodnie z Programem Działań Międzynarodowej Konferencji na Rzecz Ludności i Rozwoju, Pekińską Platformą Działania i dokumentami końcowymi ich konferencji przeglądowych.
5.A  Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów ekonomicznych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, usług finansowych, dziedziczenia oraz zasobów naturalnych, zgodnie z prawem krajowym.
5.B  Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet
5.C  Przyjąć oraz wzmocnić polityki i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach.

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest jednym z partnerów w programie, obok organizacji z Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Finlandii, Chorwacji, Grecji , Węgier i Słowacji.

Pracujemy nad adaptacją standardu na rzecz równości płci w szkołach do polskich warunków, wsółpracujemy z nauczycielską rada konsultacyjną i ekspertkami nad opracowaniem narzędzi do autoewaluacji dla nauczycelek i nauczycieli, a także jesteśmy w trakcie tworzenia dwóch podręczników. Pierwszy z nich będzie pomagał we wprowadzaniu standardu w polskich szkołach, drugi - napisany przez ekspertów i ekspertki będzie pełen zadań i cwiczeń, które pomogą uwarażliwić na stereotypy, język i nierównościowe środowisko szkolne. Staramy się wybudowac most pomiędzy akademicką teorią, a praktyką szkolną. O kulturowych i praktycznych uwarunkowaniach naszej pracy, rozmawialiśmy podczas spotkania partnerów programu w Wolos w Grecji.