"Wychowanie to podstawa" - start programu wsparcia dla wychowawców klas IV-VIII

                                                                   

 

 

Celem głównym programu wsparcia “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie w szkołach modelu  planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających zadania wychowawcze szkoły, nastawione na kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych oraz umożliwiające budowanie relacji, prowadzenie dialogu oraz krystalizację wartości i postaw wśród uczniów i uczennic. 

Każdy uczeń i uczennica w szkole jest równie ważny i ważna, ma takie same prawa do nauki, opieki i własnego rozwoju. Dlatego ramą, w którą wpisujemy nasz program wsparcia  “Wychowanie to podstawa” jest edukacja włączająca. Praktyczna jej realizacja polega na budowaniu środowiska szkolnego, w którym różnorodność jednostek i grup postrzegana jest jako istotny zasób i w której jest ona wykorzystywana z pożytkiem dla jednostek i grup. Szkoła włączająca to szkoła, która widzi, wzmacnia i włącza każdego ucznia i uczennicę oraz tworzy przestrzeń do współpracy.

 

W programie wsparcia “Wychowanie to podstawa” oferujemy dwie ścieżki:

  • w pierwszej ścieżce: wspieramy pojedynczych nauczycieli i nauczycielki (materiały praktyczne - “narzędziownik”, webinaria, szkolenia regionalne, kurs internetowy) - ścieżka dostępna dla każdego wychowawcy/ wychowawczyni; kurs i szkolenia regionalne dostępne dla maks. 200 nauczycieli/nauczycielek w roku szkolnym 2020/2021

  • w drugiej ścieżce: pracujemy z całą szkołą - zespołem pedagogiczno-wychowawczym (warsztaty w szkołach, opieka merytoryczna i metodyczna asystentów szkół, diagnoza potrzeb i opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego) - ścieżka dostępna dla 10 szkół .

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

  • czerwiec 2020 - "Relacje to podstawa, czyli po co komu wychowawca?" - pierwsze webinarium w ramach projektu  (nagranie TUTAJ)
  • sierpień 2020 - luty 2021 - publikacje online materiałów wspomagających dla nauczycieli-wychowawców oraz towarzyszące im webinaria eksperckie (dostępne dla wszystkich)
  • listopad 2020 - kwiecień 2021 - kurs internetowy i spotkania regionalne (150 nauczycieli) 
  • marzec 2021 - grudzień 2021 - pilotaż modelu tworzenia programu profilaktyczno-wychowawczego (10 szkół)
  • czerwiec 2021 - konferencja upowszechniająca (100 osób)

 

A) ŚCIEŻKA INDYWIDUALNA

 

NARZĘDZIOWNIK (MATERIAŁY PRAKTYCZNE) I WEBINARIA EKSPERCKIE 

W narzędziowniku zaproponujemy wychowawcom i wychowawczyniom: materiały do refleksji (dlaczego to jest ważne?), inspiracje, ćwiczenia do zastosowania w pracy wychowawczej w klasie (w tym np. filmy do dyskusji), materiały do pracy z rodzicami oraz linki do bazy materiałów dodatkowych wypracowanych w CEO. Istotne jest dla nas, aby pokazywać nie tylko, co można zrobić z uczniami i uczennicami, ale przede wszystkim, po co i w jaki sposób.

Bazą do działań z uczniami i uczennicami będzie praca  z samym nauczycielem lub nauczycielką, w ramach bloku “ja jako wychowawca/wychowawczyni”. Zaprosimy w nim  do autorefleksji, stawiając przed nauczycielami i nauczycielkami m.in. pytania: “Co to dla mnie znaczy być wychowawcą/wychowawczynią?”, “Jakie są moje wartości jako wychowawcy/wychowawczyni?”, “Co już mam/wiem, a co jeszcze  chcę rozwinąć/ czego się nauczyć, aby być dobrym wychowawcą/dobrą wychowawczynią?” 

Zaoferujemy  ćwiczenia i zadania rozwijające kompetencje miękkie, przydatne w samorozwoju i doskonaleniu umiejętności wychowawczych. 

 

Materiały do pracy z uczniami i uczennicami będą podzielone na pięć obszarów: 

1. ja - uczeń, uczennica 

2. ja a grupa (relacje w klasie)

3. ja a wspólnota szkolna 

4. ja/my a środowisko 

5. ja/my a świat 

Poszczególnym obszarom narzędziownika towarzyszyć będą webinaria eksperckie

 

KURS INTERNETOWY I WARSZTATY REGIONALNE

Kurs internetowy będzie obejmował pięć modułów (każdy z nich będzie trwał ok. 1 miesiąca). Jednak w odróżnieniu od narzędziownika nie będzie służył jedynie inspiracji, a doświadczaniu sytuacji wychowawczych i refleksji nad nimi, czyli pogłębionemu rozwojowi nauczyciela-wychowawcy pod opieką mentora. W każdym module uczestnik lub uczestniczka wybierze sobie konkretne zadanie, nad którym będzie pracował z uczniami i uczennicami. 

Planujemy również pogłebiające warsztaty regionalne dla uczestników i uczestniczek kursu. 

Start kursu planowany jest na listopad 2020.

 

B) ŚCIEŻKA SZKOLNA

 

Celem wsparcia całościowego szkoły będzie praca nad programem profilaktyczno-wychowawczym na kolejny rok oraz wzmacnianie wychowawców z zakresie wdrażania wybranych priorytetów wychowawczych. W ramach tej ścieżki oferujemy szkołom warsztaty oraz opiekę metodyczną i merytoryczna dla zespołu pedagogiczno-wychowawczego. Wsparciem w ramach dofinansowania możemy objąć tylko 10 szkół, ale wszystkie materiały wypracowane w tej ścieżce będa upowszechnione. Rozpoczęcie działań w szkołach planujemy na marzec 2021 r

 

KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA 

 

Jednodniowa konferencja dla 100 nauczycieli, pedagogów, dyrektorów (8 godzin) umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Wydarzenie - obejmujące część wykładową oraz warsztatową - przygotuje przedstawicieli szkół do wdrażania w swoich placówkach modelu wypracowanego w projekcie. 

 

 

 

------------------------------

 

Projekt “Wychowanie to podstawa” korzysta z dofinansowania o wartości 109 tys. euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Celem projektu “Wychowanie to podstawa” jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.
Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.
Partnerem projektu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo.
Operatorem Programu Edukacja jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Regulamin kursu wtp.pdf (86KB)