Regulamin programu edukacyjnego "Re:memory"

REGULAMIN PROGRAMU EDUKACYJNEGO "Re:memory – multimedialne historie lokalne" 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie o nazwie „Re:memory – multimedialne historie lokalne (dalej „Program”) odbywającym się w okresie od 1.01.2020 do 30.06.2020

2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”). Partnerem Programu

3. Uczestnikiem Programu może być  szkoła (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele i nauczycielki / uczniowie i uczennice („Zespół”).

4. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymagają opłat na rzecz Organizatora.

5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§ ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU

1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).

2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Programu zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę na udział w programie dorosłych członków Zespołu,
a w przypadku gdy są to niepełnoletni uczniowie i uczennice – zgodę ich przedstawicieli (rodziców, opiekunów prawnych)

4. W terminie 5 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu

5. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Opiekuna lub osób wchodzących w skład Zespołu.

 

§3 ZASADY PROGRAMU

1. Program dotyczy zjawisk historycznych i procesów społecznych w okresie 1918-1948, takich jak: nazizm, antysemityzm, dyskryminacja, nacjonalizm, przesiedlenia, praca przymusowa, propaganda.

2. W ramach Programu Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować projekt polegający na: prowadzeniu projektu uczniowskiego wokół historii lokalnej z okresu 1918-1948 i stworzeniu multimedialnego reportażu na ten temat (dalej „Projekt”).

3. Projekt powinien być realizowany Zespołach (minimum 3 - maksimum 25 osób
w Zespole) pracujących pod opieką nauczyciela/opiekuna upoważnionego przez Uczestnika (dalej „Opiekun”).

4. W ramach realizacji Projektu Zespół wykona następujące zadania:

 1.  Opiekun zespołu (nauczyciel/nauczycielka) przyjedzie na szkolenie początkowe w Warszawie w lutym 2020 roku.
 2.  Zespół projektowy weźmie udział w lokalnych warsztatach dziennikarskich, organizowanych przez Fundację Gazety Wyborczej w regionalnych oddziałach redakcji.
 3.  Nauczyciele przeprowadzą z grupą uczniów 2 lekcje wykorzystujące materiały CEO, podczas których przeanalizują wybrane wydarzenie lokalne z okresu 1918-1948 oraz wydarzenie współczesne, bazując na źródłach historycznych.
 4.  Zespół projektowy stworzy multimedialny reportaż wokół wybranej historii lokalnej, wykorzystując narzędzie przygotowane przez Organizatora (przeanalizuje źródła, stworzy opowieść skupioną na jednym obiekcie/przedmiocie związanym z tym wydarzeniem, przygotuje materiały multimedialne do reportażu i umieści go na stronie).
 5.  Przeprowadzi jedną akcję/ działanie w społeczności lokalnej, którego celem będzie upamiętnienie wybranego wydarzenia lub wyrażenie postawy otwartości, szacunku dla różnorodności, niezgody na dyskryminację.
 6.  Weźmie udział w warsztatach i prezentacji finałowej w Warszawie w czerwcu 2020.

 5. Po zrealizowaniu Projektu, najpóźniej do dnia 30.06.2020 roku, Opiekun zobowiązany jest do przesłania internetowego sprawozdania z projektu, zawierającego:

 1. uzupełniony formularz sprawozdania,
 2. link do multimedialnego reportażu

6. Opiekun ponadto wyrazi zgodę aby Sprawozdanie (w tym wszystkie załączone do niego elementy, utwory) było wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sponsorów i statystycznych przez Organizatora.

7. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Opiekuna/Zespołu, Opiekun powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenie Sprawozdania.

8. Opiekun zobowiązany jest do zebrania od:

 1. pełnoletnich uczniów i uczennic – pisemnej akceptacji zasad zawartych w Regulaminie programu i pisemnego potwierdzenia zapoznania z zasadami przetwarzania danych osobowych w programie (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i przesłania ich pocztą do Organizatora,
 2. rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów i uczennic pisemnej akceptacji zasad zawartych w Regulaminie programu i pisemnego potwierdzenia zapoznania z zasadami przetwarzania danych osobowych
  w programie (wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) i przesłania ich pocztą do Organizatora.

9. Opiekun zobowiązany jest przed zebraniem zgód członków Zespołu oraz prawnych opiekunów/rodziców (w wypadku niepełnoletnich uczniów i uczennic) poinformować ich wcześniej o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w programie na podstawie klauzuli informacyjnej zamieszczonej w par. 6 niniejszego Regulaminu.

10. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Opiekuna niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Opiekunem/ Zespołem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.

11. Po zrealizowaniu Projektu i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymują zaświadczenia imienne, Zespoły - dyplomy grupowe. Na prośbę Opiekuna Organizator może wysłać indywidualne zaświadczenia dla uczniów/uczennic
– członków Zespołu – in blanco

12. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:

 1. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.
 2. Przygotowanie narzędzia internetowego umożliwiającego tworzenie multimedialnych reportaży przez szkoły.
 3. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży wspierających prace nad Projektem.
 4. Merytoryczną i metodyczną pomoc w pracy nad Projektem, konsultacje działań Zespołu.
 5. Prowadzenie strony internetowej projektu.
 6. Zorganizowanie ogólnopolskiego finału projektów zespołów.
 7. Promocję Programu w mediach.
 8. Archiwizację zebranych przez Zespoły materiałów i wykorzystywanie w publikacjach naukowych i edukacyjnych.
 9. Przygotowanie i przekazanie  po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Opiekunów i dyplomów grupowych dla Zespołów (zgodnie z pkt 9).

§4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.

2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.

3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.

4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych
  (w tym Internet/urządzenia mobilne).

5. Licencja obejmuje także:

 1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

6. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:

 1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
 2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

7. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

9. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1.  W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu.

§6 INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10. W sprawie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: email dane.osobowe@ceo.org.pl lub telefonicznie: tel. 22 875 85 40.

2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot, klasa.

3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów, pełnoletnich Członków Zespołów Programu i Rodziców/Opiekunów prawnych Niepełnoletnich Członków Zespołu jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu
i zawarcia umowy.

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), w celu możliwości dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu komunikowania się w sprawach związanych z udziałem
w programach edukacyjnych (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji (ART. 6 ust.1 lit. C RODO).

5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane o umowie, w tym dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

7. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych,
z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. 

8. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane są do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

9. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

10. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego PUODO).

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatorki programu: malgorzata.leszko@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Re:memory – multimedialnie historie lokalne”.

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.