Spotkanie uczące "Edukacja włączająca"

13 maja o godz. 14.30 będziemy się samodoskonalić na spotkaniu z Agnieszką Kozakoszczak z Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej na temat Edukacji włączającej. 

Spotkanie będzie dotyczyć edukacji włączającej m.in. z wykorzystaniem materiałów wypracowanych w Soci@LL:


I. Mapa pojęciowa: nakreślenie mapy pojęć, podejść i paradygmatów, które są istotne (i przenikają
się nawzajem) w podejściu włączającym:

1. Podejście antydyskryminacyjne:
- Tożsamość: cechy tożsamości, przynależność do grup społecznych
- Przesłanki dyskryminacji: określone w przepisach, najczęściej obserwowane w szkole przez
kadrę oraz uczniów i uczennice (status ekonomiczny), „nowe” (neurotypowość /
neuroatypowość - autyzm / Zespół Aspergera)
- Mechanizm dyskryminacji: przedstawienie / przypomnienie modelu „łańcucha
dyskryminacji”: stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja
- Edukacja antydyskryminacyjna (definicja opracowana przez Towarzystwo Edukacji
Antydyskryminacyjnej)
- Przykłady dobrych praktyk związanych z włączaniem, odnoszących się do wybranych
przesłanek.

2. Edukacja włączająca: cztery filary edukacji włączającej opracowane na podstawie Modelu
biblioteki włączającej stworzonego przez Maję Brankę i Dominikę Cieślikowską i opisanego w
publikacji Wielokulturowa biblioteka, Warszawa 2014
- Przykłady dobrych praktyk w ramach każdego z filarów, odnoszące się do kontekstu
szkolnego.
- Język równościowy - jak mówić o poszczególnych grupach, żeby włączać, a nie
dyskryminować? Przykłady, przydatne materiały dotyczące poszczególnych grup.

II. Przeciwdziałanie wykluczeniu i przemocy w szkole: przedstawienie / przypomnienie przydatnych
modeli i podejść:
- Rodzaje przemocy
- Model „Piramidy nienawiści” Gordona Allporta
- Trójkąt „Ofiara, Sprawca, Świadek” (a raczej: „osoba doświadczająca wykluczenia,
dyskryminacji i/lub przemocy”, „osoba stosująca wykluczenie, dyskryminację i/lub
przemoc”, „świadek”). Rola świadka.
Źródła scenariuszy i ćwiczeń do wykorzystania w szkole przez nauczycielki i nauczycieli.
-  10 kroków w przeciwdziałaniu przemocy w szkole – model opracowany przez prof. Jacka
Pyżalskiego
-  „Metoda Wspólnej Sprawy” Anatola Pikasa (metoda wczesnej interwencji)

III. Wspieranie kadry szkół / rad pedagogicznych w stosowaniu podejścia włączającego:
- Wprowadzanie w szkołach rozwiązań instytucjonalnych (systemowych) – na co zwracać
uwagę, co się sprawdza.
- Współpraca z rodzicami – na co zwracać uwagę, co się sprawdza.