Regulamin XI edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"

Regulamin Nagrody imienia Ireny Sendlerowej dla nauczycieli i wychowawców

Za naprawianie świata

  Patronką nagrody jest Irena Sendlerowa, bohaterska działaczka organizacji „Żegota”, która podczas wojny uratowała życie 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Nagroda przyznawana jest nauczycielom, którzy swoją pracą i postawą dowiedli, że uczą i wychowują zgodnie z duchem działalności Ireny Sendlerowej. Nagradzając co roku wyróżniających się nauczycieli i wychowawców, organizatorzy konkursu pragną uczcić osobę i dokonania Ireny Sendlerowej.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Nagroda im. Ireny Sendlerowej ustanowiona została  przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce i amerykańską Fundację „Life in a Jar” w 2007 roku.

2.Program konkursu prowadzony jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holocaustu w Polsce, zwanymi dalej Organizatorami.

3.Adresatami nagrody są nauczycielki i nauczyciele oraz wychowawcy i wychowawczynie publicznych bądź niepublicznych przedszkoli i szkół, pracujący w  Polsce. Nagrodę otrzymuje co roku jedna osoba.

4.Aby spełnić warunki nagrody, pedagog, wychowawca, nauczycielka lub nauczyciel powinni uczyć/wychowywać w duchu tolerancji i poszanowania innych ludzi, inspirować uczniów do działania zgodnie z tymi zasadami, powinni odgrywać aktywną rolę w szkole lub szerszym środowisku i wyrażać to poprzez konkretne projekty i działania. .

5.Wysokość nagrody głównej wynosi 15 000 PLN.

6.Nagrodę im. Ireny Sendlerowej można otrzymać tylko raz.

7.Spośród kandydatów Kapituła wskazuje do 10 osób nominowanych. Spośród nich wyłania jednego laureata/kę. Resztę osób uznaje się za wyróżnionych.

 

§ 2. NAGRODA HONOROWA

1.Kapituła może przyznać nagrodę honorową im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” osobie, która nie została nominowana do konkursu..

2.Nagroda honorowa przyznawana jest niezależnie od nagrody głównej, za całokształt działalności edukacyjnej.

3.Nagroda przyznawana jest okolicznościowo z inicjatywy Kapituły.

 

§ 3. ZGŁOSZENIE

1. Kandydatka/kandydat do nagrody może być zgłoszona/zgłoszony przez osobę fizyczną, instytucję lub organizację. Uwzględniane są także autonominacje.

2. Zgłoszenie kandydatki/kandydata powinno zawierać:

a) opis działalności – internetowy formularz zgłoszenia;

b) streszczenie aplikacji (załącznik 1) - do pobrania u dołu strony;

c) załączniki prezentujące przebieg i efekty działalności kandydatki/kandydata. Załączniki powinny być ponumerowane, a ich lista dołączona do zgłoszenia; załączników nie powinno być więcej niż 5;

d) dwie rekomendacje

f) esej, którego temat podany będzie w chwili ogłoszenia nowej edycji nagrody.

3. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie rejestracja.ceo.org.pl. Do formularza można załączyć pliki w formacie DOC/DOCX/PDF/JPG/GIF. Wszystkie pliki powinny zostać wgrane na platformę, a wielkość każdego z nim nie może przekroczyć 10 MB. Rekomendacje powinny zostać zeskanowane i dołączone jako plik, z widocznym podpisem i pieczątką. W przypadku publikacji książkowej, zeskanowana powinna zostać strona tytułowa, oraz spis treści z nazwiskiem autora.

4. Zgłoszenia powinny być złożone w wyznaczonym terminie. Termin przesyłania zgłoszeń ustalany jest każdorazowo przez organizatorów.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów związanych z ich działalnością statutową, promocją konkursu w mediach elektronicznych i drukowanych.

6. Zgłoszenia dostarczone po terminie bądź zgłoszenia niepełne nie będą uwzględniane.

 

 

§4. TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Oceny złożonych wniosków dokona Kapituła

2. Oceniając kandydatury, członkowie kapituły biorą pod uwagę zgodność działalności zgłoszonych osób z ideą konkursu.

3. Decyzja Kapituły jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

4. Nazwisko laureatki/laureata zostanie podane do wiadomości publicznej w dniu wręczenia nagrody. Informacja o laureatce/laureacie i osobach wyróżnionych zostaną opublikowane na stronach internetowych Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu w Polsce” oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Uczestnik konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

2.Wszystkie dane osobowe uczestników zgłoszonych w polskiej części konkursu są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

3.Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

4.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych podczas realizacji konkursu w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, historycznych, statystycznych, przedstawienia oferty programowej CEO oraz sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO.

5.W przypadku wykorzystania materiałów nadesłanych przez uczestnika na polach eksploatacji określonych w § 3 ust. 5 niniejszego regulaminu uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez CEO swych danych w zakresie: imię, nazwisko, nazwa i adres szkoły, w której pracuje.

6.Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

7.Żądanie zaprzestania przetwarzania danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.